Pressrelease

Pressrelease från RLS Global

2017-06-09

Kommuniké från årsstämman i RLS Global AB

 RLS Global AB höll den 8 juni 2017 årsstämma i Göteborg. Stämman fastställde bolagets resultat- och balansräkningar.

 Stämman beslutade, enligt styrelsens och verkställande direktörens förslag, att bolaget inte skulle lämna någon utdelning samt att resultatet balanseras i ny räkning. Styrelseledamöter och verkställande direktör beviljades ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016. 

Stämman beslutade vidare, i enlighet med huvudägarnas förslag, att styrelsearvode för tiden 2017-01-01 till 2017-12-31 utgår med 150 000 kr till styrelsens ordförande och med 50 000 kr till envar av övriga av årsstämman valda ledamöter. Stämman beslutade att arvode till revisorerna skall utgå enligt av bolaget godkänd räkning. 

I enlighet med huvudägarnas förslag beslutade stämman att styrelsen ska bestå av fyra ledamöter. Stämman omvalde till ordinarie styrelseledamöter Joachim Cederblad, Jan Fornell, Christer Hägglund och Steve Krognes. Som ordförande omvalde stämman Joachim Cederblad. 

I enlighet med huvudägarnas förslag, omvaldes revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB, med Bo Åsell som huvudansvarig revisor, till bolagets revisor för tiden till slutet av nästa ordinarie bolagsstämma. 

Stämman beslutade, som sista punkt, att ändra bolagsordningen § 2 till följande lydelse: ”Styrelsen har sitt säte i Göteborgs kommun, Västra Götalands län”

Nedladdningar

Kommuniké från årsstämma