RLS Global

”Vi är övertygade om att ChloraSolv har potential att etableras som en självklar behandlingsmetod för svårläkta sår”

VD har ordet

Följ med oss till nästa nivå för RLS Global

Vi på RLS Global har fått vara med om en spännande resa och uppnått flera viktiga milstolpar och forskningsframgångar de senaste åren. Nu står vi inför nästa utvecklingsfas av bolaget med en delvis ny affärsmodell och där en stark finansiella bas säkrar den kommande kommersialisering av ChloraSolv.

RLS Global har en gedigen erfarenhet av hypokloritbaserade preparat där vi under åren har dokumenterat att bolagets produkter har en uppmjukande effekter på skadad vävnad som underlättar rengöring och debridering. Med ChloraSolv applicerar vi nu vår kunskap och erfarenhet på svårläkta sår där vi också kan påvisa en mycket god effekt på multiresistenta bakterier. Det kommer resultera i en klart förbättrad läkeprocess och förkortad behandlingstid för många patienter.

Svårläkta sår är ett allvarligt och utbrett problem inom sjukvården som, utöver lidande för patienter, orsakar betydande kostnader för vården och samhället i stort. Vi är övertygade om att ChloraSolv har potential att etableras som en självklar behandlingsmetod för svårläkta sår. Vår uppfattning stöds av vår kliniska studie men även av de kontakter vi har med såväl distributörer som användare av produkten. De behandlingskliniker som har testat och utvärderat vår produkt visar ett starkt intresse och önskan om att få använda ChloraSolv regelbundet vid behandling av diabetessår och andra svårläkta sår.

Den kommersiella användningen av Chlorasolv förutsätter ett marknadsgodkännande från regulatoriska myndigheterna och vi har pågående processer i både USA, Europa samt i några länder i Mellanöstern. Processen i USA och Mellanöstern har kommit längst och vi jobbar intensivt med att få detta på plats.

Det stora intresset för ChloraSolv och den potential preparatet har på en global nivå, innebär att bolaget under året förändrar sin affärsmodell. Vi prioriterar och fokuserar ännu mer på kommersialiseringen av ChloraSolv. När det gäller våra dentala produkter kommer vi i större utsträckning använda oss av etablerade distributörer och samarbetspartners. Ett exempel på den nya affärsmodellen är samarbetsavtalet vi tecknade under februari med det schweiziska företaget Regedent. Bolaget blir garanten för en global kommersialisering av Perisolv vilken backas upp av redan publicerade och framtida studier.

Jag hoppas att ni vill vara med oss på denna utveckling av bolaget som kommer att förbättra livskvalitén för miljontals människor världen över de närmaste åren.

Kenth Hanssen

VD RLS Global AB