RLS Global

Vårt fokus ligger på en hög marknadspenetration på utvalda marknader.

Strategi

Bolaget skall kontinuerligt utveckla nya produkter för indikationer inom ramen för bolagets grundteknologi. Företagets verksamhet delas in i två produktområden, dental- och sårvård. Huvudprocesserna är forskning & produktutveckling samt direkt eller indirekt via strategiska partners försäljning, produktion och distribution. Fokus ligger på en hög marknads-penetration på utvalda marknader.

Bolagets grundstrategier vilar på fem bärande idéer som tillsammans skall realisera affärsplanen:

  • Bygga vidare på bolagets hypokloritplattform
  • Fortsätta rekrytera kompetent personal
  • Skapa framgång via starka partners inom respektive område
  • Effektivitet ska genomsyra organisationen
  • Att kontinuerligt arbeta med förbättringar

Det högst prioriterade målet är att nå ett lönsamt bolag. Detta medför att strategin kommer att anpassas när förutsättningarna förändras eller unika chanser dyker upp. Ett delmål är notering på Nasdaq OMX First North för att när tiden är mogen flyttas över till Nasdaq OMXS Small Cap Stockholm.