RLS Global

Vår affärsmodell bygger på egna patenterade produkter och säljs via lokala eller globala distributörer.

Affärsmodell

RLS Globals affärsmodell bygger på utveckling av egna patenterade produkter som produceras och säljs globalt genom distributörer. Forskning och utveckling inriktas på medicintekniska produkter. Bolaget verkar även för att hitta strategiska samarbeten för att i framtiden kunna driva gemensam utveckling. Det kan även bli aktuellt att sluta licensavtal. Sådana licensavtal innehåller normalt en licensavgift som betalas vid kontraktssignering, milstolpebetalningar samt royalty på framtida försäljning. Ju senare avtalen tecknas desto större värden omfattas, eftersom risken för licenstagaren är mindre.