Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – september 2018

Klart för ny utvidgad studie på ChloraSolv.

1 januari − 30 september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,5 MSEK (1,8), en minskning med 19%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -16,0 MSEK (-13,0).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,27 SEK (-0,23).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -16,6 MSEK (-12,1).
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till +2,5 MSEK (63,0).
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 28,5 MSEK (50,1).
 • Soliditeten uppgick till 87 % (93).

1 juli − 30 september i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 1,0 MSEK (1,4), en minskning med 26%.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,9 MSEK (-3,3).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,08 SEK (-0,06).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -5,8 MSEK (-3,5).

Väsentliga händelser under Q3

 • Sårvårdspatentet, ”dermasolv”, beviljas i Kina.
 • 6 juli registrerar Bolagsverket 1 000 000 teckningsoptioner förvärvade av de anställda i det nya optionsprogrammet 2018-2021.
 • Aktiekapitalet höjs med 52 291,96 kronor och 462 800 nya aktier registreras när en anställd och före detta anställda förvärvar aktier från optionsprogram 2015-2018.
 • Karin Fischer tillträder som VD den 20 augusti.

Viktiga händelser efter perioden

 • RLS levererar de första kommersiella batcherna Carisolv producerade hos Biora, Malmö. Det beräknas att tidigare produktionspartner i Trollhättan avvecklas per december. Från och med januari 2019 kommer samtliga produkter att tillverkas av Biora.
 • Under oktober lanserar Straumann som planerat Carisolv på tre marknader i Europa.
 • Processen kring tidigare samarbetspartner Karin Bergquists kravframställan i Göteborgs Tingsrätt fortlöper. 
 • Forskningssamarbetet med RISE startar upp och kommer ligga till grund för utveckling av nya produkter.
 • RLS är representerade på SAWC 26-28 oktober i Las Vegas, USA. SAWC är en av de största sårvårds konferenserna i USA och drar till sig både amerikanska och internationella företag och representanter. Flera viktiga kontakter togs för den kommande kommersialiseringen av ChloraSolv. 
 • I november godkänner det svenska Läkemedelsverket en ny utvidgad klinisk studie för ChloraSolv på svårläkta fot- och bensår med ca 60 patienter och studien startar på första siten i Göteborg.
 • RLS är också representerade på branschmässan Swedental, 14-16 november, i Göteborg.
 • CFO:n har sagt upp sig för att övergå till annan verksamhet och kvarstår i sin tjänst till 31 mars 2019. Bolaget har inlett sökandet efter en efterträdare.
 • Total orderstock för Carisolv och Perisolv per 30 september uppgår till 0,8 MSEK. På grund av övergång till ny underleverantör uppkom störningar varmed leveranser kunde ske först under oktober och november. Nu är störningarna tillrättade och leveranser kan ske enligt plan.
 • Meddelande om att sårvårdspatentet ”dermasolv” är beviljat för USA ankommer. 

Nedladdningar

Release