Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – september 2016

Forskningsresultat kring ChloraSolv väcker uppmärksamhet i USA

1 januari ? 30 september i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»         Nettoomsättningen uppgick till 1,2 MSEK (1,9), en minskning med 36 %.

»         Totala rörelseintäkter uppgick till 1,4 MSEK (2,0), en minskning med 27 %.

»         Rörelseresultatet uppgick till -9,7 MSEK (-7,1).

»         Resultatet uppgick till -9,8 MSEK (-7,1).

»         Resultatet per aktie efter utspädning var -0,20 SEK (-0,16).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,7 MSEK (-7,2).

»         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 0,6 MSEK (0,3).

»         Soliditeten uppgick till 70 % (65).

»         Nyemission som registrerades 6 april 2016 tillförde Bolaget netto 14,3 MSEK.

1 juli ? 30 september i sammandrag

»         Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,2), en ökning med 103 %.

»         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,3), en ökning med 102 %.

»         Rörelseresultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,1).

»         Resultatet uppgick till -2,5 MSEK (-2,1).

»         Resultatet per aktie efter utspädning var -0,05 SEK (-0,04).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,2 MSEK (-2,2).

 

 

Viktiga händelser under tredje kvartalet

FoU-projekt 

Studier

»         Utförda studier på ChloraSolv avseende multiresistenta bakterier och biofilm med bestämning av halt och tid för avdödning. Metoder (MIC,MMC och Kinetikstudier). Presenterades vid WUWHS (World Union of Wound Healing Societies, September, 25-29, Florens) #1068. ”Antimicrobial activity of a novel debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom1, Karin Bergquist2, and Ulrica Almhöjd3 “

»         I ett vetenskapligt samarbete mellan universitet och högskolor* ifrån Schweiz, USA och Japan påvisade att användning av Perisolv på rotytor är ett säkert och effektivt behandlingssätt. Forskarna konstaterade också att en återväxt av friska vävnadsceller (100% PDL) möjliggjordes efter behandling med Perisolv. * Schmidlin PR, Fujioka-Kobayashi M, Mueller HD, Sculean A, Lussi A, Miron RJ Effects of air polishing and an amino acid buffered hypochlorite solution to dentin surfaces and periodontal ligament cell survival, attachment, and spreading. Clin Oral Investig. 2016 Sep 5[ Epub ahead of print] 

Regulatoriska frågor

»         FDA registreringsprocessen av produkten ChloraSolv fortgår enligt plan.

»         CE registreringsprocessen av produkten ChloraSolv fortgår enligt plan.

Organisation

»         Mats Ahlenius anställs i en nyinrättad roll CTO (Chief Technical Officer). Mats har tidigare haft flera olika befattningar inom Mölnlycke, bl a som utvecklingschef och forskningschef inom sårvård och från 2015 som innovationschef.

Marknad

Försäljning

»         Nytt avtal tecknas med japansk distributör, THC (Total Health Consulting) som ny distributör av Perisolv, Carisolv och Kindersolv. THC har påbörjat marknadsföringen av produkterna.

Viktiga händelser efter perioden

»         Utförda studier på ChloraSolv avseende multiresistenta bakterier och biofilm med bestämning av halt och tid för avdödning. Metoder (MIC, MMC och Kinetikstudier). Presenterades vid SAWC (The symposium of Advanced Wound Care October 7-9, Las Vegas); #LB-004. Antimicrobial activity of a novel debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom1, Karin Bergquist2, and Ulrica Almhöjd3 “ och “#LB-003. Time Kill analysis of a novel antimicrobial debridement product against wound related biofilms, Kristina Blom1, Karin Bergquist,2 and Ulrica Almhöjd3”

»         Bolaget tecknar avtal med Erik Penser Bank som finansiell rådgivare och kreditgivare som en del av förberedelserna inför framtida flytt till Nasdaq samt breddande av ägarbasen.

»         Dental distributören Dental Alternativa i Mexiko avropar resterande ordrar enligt avtal om 400 000sek, vilket indikerar att försäljningen om än med viss försening mot initial plan så sakteliga börjar ta fart.

»         En kartläggning av tänkbara distributörer av ChloraSolv på den amerikanska sårvårdsmarknaden har genomförts med hjälp av The Wetrich Group LLC, diskussioner har påbörjat med välkända aktörer.

VD-kommentar

Forskningsresultat kring ChloraSolv väcker uppmärksamhet i USA

Tredje kvartalet kännetecknades av förberedelser och presentation av forskningsresultat i samband med den kommande kommersialiseringen av ChloraSolv. Preparatet väcker stort intresse på flera marknader runt om i världen trots att vi ännu inte har produkten registrerad.

Största sårvårds konferensen i USA

Forskningsresultaten på ChloraSolvs förmåga att döda multiresistenta bakterier väcker stor uppmärksamhet. Det kunde vi konstatera under deltagandet på den vetenskapliga och kommersiella sårvårdskonferensen Las Vegas SAWC, (The symposium of Advanced Wound Care) i början av oktober. Bolaget redovisade två pre-kliniska studier där ChloraSolvs förmåga att döda multiresistenta bakterier, bl a, MRSA och ESBL, presenterades samt produktens förmåga att avlägsna biofilm* i kroniska sår. Några av världens största tillverkare och distributörer för sårvårdsprodukter bekräftade att ChloraSolv är en unik produkt och fyller ett gap i behandlingen av svårläkta sår. Vi har med hjälp av en amerikansk sårvårdsexpert The Wetrich Group LLC, kartlagt den amerikanska sårvårdsmarknaden och har redan påbörjat diskussioner med välkända aktörer. Därför hoppas vi på en effektiv process hos FDA myndigheterna för att komma igång med försäljningen av ChloraSolv i USA.

Multiresistenta bakterier – ett globalt hot

Bakterier som utvecklat motståndskraft, resistens, mot antibiotika är ett växande folkhälsoproblem som orsakar ökad sjuklighet och dödlighet. Det medför också stora kostnader för sjukvården bland annat i form av förlängda vårdtider och dyrare läkemedel. En färsk rapport från Folkhälsomyndigheten, som nu lämnas till regeringen, visar att antibiotikaresistens bara i Sverige kostar hälso- och sjukvården fem miljarder kronor extra fram till och med 2024. Baserat på ChloraSolvs goda effekt på avdödning av multiresistenta bakterier utvärderas nu olika alternativ att så snart som möjlig starta en klinisk studie på patienter med multiresistenta bakterier nere i Mellanöstern.

Mellanöstern – första marknaden för ChloraSolv

Arbetet att få igång vår första marknad nere i Mellanöstern fortgår. Ett besök av vår företagsledning hos bolagets representant Equivaa, understryker att ChloraSolv kommer förändra den framtida behandlingen av svårläkta sår. Resultaten från ett antal utvalda kliniker i regionen vidimerar resultaten från studien på Sahlgrenskas Universitetssjukhus.

Equivaa har startat processen för att få ett godkännande av preparatet. Vi arbetar nu aktivt mot fem (5) länder där vi söker registreringsgodkännande för att kunna skicka den första leveransen mot avtal. Det kommer att ske så snart ett av ländernas myndigheter ger sitt godkännande. De länder som vi har valt ut är Kuwait, Bahrain, Jordanien, Förenade Arab Emiraten och Qatar.

Regulatoriska processer

Arbetet fortgår enligt plan och vi hoppas på en effektiv handläggning hos de amerikanska FDA myndigheterna. Vad beträffar CE märkningen fortgår även den enligt plan men ligger steget efter FDA processen. Med hjälp av erfarna medarbetare som Mats Ahlenuis och specialiserade konsulter inom MDD klass III, bygger vi en solid bas för ett långsiktigt arbete med ChloraSolv.

Bolaget tecknar avtal med Erik Penser Bank som finansiell rådgivare och kreditgivare som en del av förberedelserna inför kommande byte av börs till Nasdaq samt breddande av ägarbasen.

Det åligger oss ett stort ansvar att realisera den enorma potential ChloraSolv har. Vi är väl medvetna om att det är många människor med kroniska sår som kommer att bli hjälpta av ChloraSolv framöver varför vi gör allt för att få produkterna registrerade så snart som möjligt.

Tack för ert fortsatta förtroende i RLS Global. Det är en ynnest att få arbeta med att hjälpa människor till en förbättrad hälsa och livssituation.

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

*Vissa bakterier bildar biofilm i såret, det vill säga bakteriekolonier kapslar in sig och blir oemottagliga för normal sårrengöring. En viktig förutsättning är att biofilmen avlägsnas för att undvika infektion och ge såret bättre förutsättningar att läkas.

(se text och bild i bifogad pdf)

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkterna skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Att kommersialisera Bolagets nya produkter kommer att vara kapitalkrävande under 2016 och 2017.

Kommentar till resultat- och balansräkningar

Nettoomsättningen för tre kvartal 2016 uppgick till 1,2 MSEK (1,9 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 36 % jämfört med 2015. Enligt överenskommelse satsar Regedent för närvarande alla resurser på att bygga evidens genom kliniska studier, varför inga leveranser har skett under 2016. Rensat för Regedent uppgick nettoomsättningen till 1,2 MSEK (0,8 MSEK) vilket visar på en ökning med ca 57 %.

Summa rörelseintäkter för året uppgick till 1,4 MSEK (2,0 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 27 % jämfört med 2015.

Under januari-september har Bolaget skrivit av på de immateriella tillgångarna med netto 279 TSEK (309 TSEK).

Rörelseresultatet på -9,7 MSEK (-7,1 MSEK) är lägre än 2015. Detta beror huvudsakligen på att Bolaget har förstärkt organisationen, investerat i studier och regulatory samt på ett förberedande arbete med kommersialisering av ChloraSolv.

Årets investeringar på 1,7 MSEK avser: Nedlagda FoU-kostnader ChloraSolv 1,0 MSEK, patent 0,7 MSEK.

Bolaget beslutade den 7 januari 2016 en nyemission med teckningskurs 5 kr per aktie och totalt 3 123 409 aktier. Bolaget tillfördes 14,3 MSEK efter emissionskostnader och en aktiekapitalökning om 352 915 SEK. Nyemissionen registrerades den 6 april 2016.

Under första kvartalet tilldelades, tecknades och betalades 208 000 personaloptioner, vilket tillförde Bolaget 50 TSEK. Varje teckningsoption betalades med 0,24 kronor.

Under februari återbetalades de kortfristiga lån på 3 MSEK som togs under november och december för att brygga över till nyemissionen.

Nästa rapport

Nästa rapport är bokslutskommunikén avseende helåret 2016 som lämnas den 28 februari 2017.

Övrig information 

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 30 november 2016
RLS Global AB

Joachim Cederblad

Styrelseordförande

Jan Fornell                           Christer Hägglund              Steve Krognes

Styrelseledamot                 Styrelseledamot                 Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen
VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042

Nedladdningar

Se hela rapporten