Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – mars 2018

Ökat intresse för RLS dentala produkter

1 januari−31 MARS i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,1 MSEK (0,2), en minskning med 3 %.
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 0,2 MSEK (0,2), en minskning med 3 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-4,4)
 • Resultat uppgick till -4,8 MSEK (-4,4)
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,08 SEK (-0,08)
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -6,0 MSEK (-4,6)
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 37,8 MSEK (59,8)
 • Soliditeten uppgick till 90 % (88)
 • Väsentliga händelser under Q1
 • Inledande möte samt en kontinuerlig dialog med både Notified Body och Competent Authority har pågått under perioden för att underlätta granskningen. 
 • RLS har granskats av Lloyds (LRQA) med avseende på vårt kvalitetssystem och ISO 13485, med gott resultat.LRQA har även gjort en inspektion av RLS för att granska hur beredda vi är på att hantera både sårvårdsprodukter och klass III produkter, utifrån det Medicintekniska direktivet. Även detta har gått bra.
 • Förberedelserna inför Europerio9 ”världens största parodkonferens” har pågått under perioden. Vår samarbetspartner Regedent presenterar data från studier genomförda med Perisolv på konferensen.  

Viktiga händelser efter perioden

 • Karin Fischer rekryteras som ny VD för RLS Global och tillträder sin roll 20 augusti.
 • Design Dossier för ChloraSolv är inskickad till vår Notified Body LRQA och granskning pågår. Vi har en kontinuerlig kontakt med både Notified Body och Competent Authority för att underlätta granskningen. 
 • THC i Japan lägger orders på Carisolv och Perisolv motsvarande dubbla volymen för hela 2017.
 • En föreläsning för ca 700 tandläkare/tandvårdspersonal genomfördes i Japan under april månad. 
 • Förberedelserna för nästa konferens i Japan 1 juli där 1 000 tandläkare/tandvårdsperonal kommer att delta har under perioden varit i full gång. 
 • Anders Husmark och Mats Ahlenius var på plats på två av världens största sårvårdskonferenser SAWC i Las Vegas och EWMA.
 • Ansökan om att få starta nästa kliniska studie för ChloraSolv är inlämnad till Etisk kommitté samt läkemedelsverket.

Erik Penser Bank är Bolagets Certified Adviser på First North

Nedladdningar

Release