Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – mars 2016

Genombrottsavtal för Chlorasolv

1 januari ? 31 mars i sammandrag 

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»         Nettoomsättningen uppgick till 0,3 MSEK (0,8), en minskning med 66 %.
»         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,9), en minskning med 64 %.
»         Rörelseresultatet uppgick till -3,5 MSEK (-2,1).
»         Resultatet uppgick till -3,6 MSEK (-2,1).
»         Resultatet per aktie var -0,19 SEK (-0,47).
»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,5 MSEK (-1,2).
»         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 9,2 MSEK (0,1).
»         Soliditeten uppgick till 77 % (48).
»         Bolaget genomför en nyemission som före emissionskostnader tillför Bolaget 15,6 MSEK (7,3).

 

Viktiga händelser under perioden

Ekonomi

»         Bolaget beslutade den 7 januari 2016 en nyemission med teckningskurs 5 kr per aktie och totalt 3 123 409 aktier. Bolaget tillförs 14,4 MSEK efter emissionskostnader och en aktiekapitalökning om  352 915 SEK. Nyemissionen registrerades 6 april 2016.

ChloraSolv
»         Webbplatsen för ChloraSolv lanserades den 21 mars.
»         En serie möten med potentiella distributörer för ChloraSolv är genomförda.

FoU-projekt 

Studier

»         Klinisk studie för behandling av svårläkta diabetesfotsår vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset publicerades 2016 (Q1). The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled trial Bergqvist et. al, 2016.
»         I januari 2016 publicerades en studie från en av de mest tongivande parodontologiinstitutionerna, University of Bern. In vivo-studien påvisar Perisolvs förmåga att påverka biofilm samt att medlet har en antibakteriell effekt. Jurczyk et al 2016 In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis.
»         Studier inom bakteriologi/ immunologi är färdiga (3 st.). Ytterligare (2 st.) är pågående gällande Multiresistenta bakterier. Samtliga väntar på publicering under 2016.
»         Planerad medverkan på två internationella sårvårdsmässor sep (Florens) och okt (Las Vegas).

CE- märkning/ kvalitet (ISO 9001; 13485)

»         Teknisk fil uppgraderas till högre klassning för produkten ChloraSolv.
»         FDA processen är pågående för produkten Chlorasolv.

Viktiga händelser efter perioden

»         Medverkan på två sårvårdskonferenser – vår aktiva kloraminsubstans
»         Nästa kliniska studie planeras
»         Närvaro på sårvårdsseminarium/ konferenser – vår kliniska studie
»         Samarbete med ett internationellt labb gällande bakteriologi/ immunologi
»         Avtal tecknas med producenten Oratech om produktion av Chlorasolv.
»         Intresset är ökande för Perisolv och produkten uppmärksammas i flera artiklar bl a. :Dr Georg Bach & Christian Müller.

VD-kommentar

Genombrottsavtal för ChloraSolv

Första kvartalet har kännetecknats av ett intensivt arbete kring kommersialiseringen av ChloraSolv där ett genombrottsavtal har tecknats med distributören Equivaa rörande marknaden i Mellanöstern. Dessutom har ledningen för RLS Global valt att höja den tänkta klassificeringsnivån för ChloraSolv från klass II till klass III. Detta för att kunna utnyttja ChloraSolvs dokumenterade antibakteriella effekt i marknadsföring och försäljning.

Den enskilt viktigaste händelsen under Q1 var publiceringen av studien kring ChloraSolv i den medicinska tidskriften Clinical Diabetes and Endocrinology. Med publiceringen fick vi den vetenskapliga grund som är en förutsättning för en lyckad utrullning av ett nytt medicinskt preparat på global nivå. Publiceringen fick ett bra genomslag i svensk media där bl a Dagens Industri skrev en uppmärksammad artikel.

RLS Global har slutit ett avtal med Equivaa i Mellanöstern. Distributören Equivaa representerar i första hand genom utvalda samarbetspartners fem länder i regionen: Bahrain, Kuwait, Qatar, Saudiarabien och Förenade Arabemiraten. Avtalet är värt 25 mkr i tidsperioden 2016/Q4 – 2017/Q4. Det är bägge parters intention att så snart den regulatoriska processen är klar kunna sända en första leverans, vilket vi bedömer kommer att ske i Q4 2016. På sikt kan ordern fungera som inträdesbiljett till flera marknader i Mellersta Östern med en population på ca 340 miljoner människor. Efter våra inledande möten med Equivaa kan vi konstatera att svårläkta sår orsakar många och kostsamma problem inom sjukvården i dessa länder. Denna initiala order bedöms kunna behandla ca 15000 patienter i den första regionen, där vi bedömer att det finns lite drygt 2 miljoner människor som lider av svårläkta sår. Mellanöstern är en av de regioner i världen, som har den största växande problematiken med diabetes och därmed svårläkta sår.

Samtidigt har vi valt att höja den tänkta klassificeringsnivån för ChloraSolv från klass II till klass III i Ce-märkningsprocessen för den Europeiska marknaden. Bakgrunden är att vi kan säkerställa att ChloraSolv har en mycket god antibakteriell effekt, vilket vi nu kan inkludera i den framtida marknadsföringen.

Den positiva effekten bedöms markant överstiga den försening detta innebär. Vår bedömning är att den nya högre klassificeringsnivån kommer innebära att vi är klara någon gång under första halvåret 2017. Ett avtal är nu upprättat med Notified Body-organet Lloyd’s och processen är äntligen igång.

Andra viktiga händelser under Q1 var den företrädesemission som genomfördes och fulltecknades. Genom emissionen tillfördes bolaget 15,6 Mkr före emissionskostnader och den lockade dessutom många helt nya aktieägare.

Resultatmässigt blev utfallet för Q1 som förväntat.

Tack för ert fortsatta förtroende,

Göteborg maj 2016

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkterna skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Att kommersialisera Bolagets nya produkter kommer att vara kapitalkrävande under 2016 och 2017.

Kommentar till resultat- och balansräkningar

Nettoomsättningen för första kvartalet 2016 uppgick till 0,3 MSEK (0,8 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 66 % jämfört med 2015. Summa rörelseintäkter för året uppgick till 0,3 MSEK (0,9 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 64 % jämfört med 2015.

Under första kvartalet har Bolaget skrivit av på de immateriella tillgångarna med netto 91 TSEK (89 TSEK).

Rörelseresultatet på -3,5 MSEK (-2,1 MSEK) är lägre än 2015. Detta beror huvudsakligen på att Bolaget har förstärkt organisationen, investerat i studier och marknadsföring av produkterna samt på ett förberedande arbete med kommersialisering av ChloraSolv.

Årets investeringar på 0,2 MSEK avsåg: Nedlagda FoU-kostnader ChloraSolv 0,1 MSEK, patent 0,1 MSEK.

Bolaget beslutade den 7 januari 2016 en nyemission med teckningskurs 5 kr per aktie och totalt 3 123 409 aktier. Bolaget tillförs 14,4 MSEK efter emissionskostnader och en aktiekapitalökning om  352 915 SEK. Nyemissionen registrerades 6 april 2016.

Under första kvartalet tilldelades, tecknades och betalades 208 000 personaloptioner, vilket tillförde Bolaget 50 TSEK. Varje teckningsoption betalades med 0,24 kronor.

Under februari återbetalades de kortfristiga lån på 3 MSEK som togs under november och december för att brygga över till nyemissionen.

Nästa rapport

Nästa rapport är delårsrapport avseende andra kvartalet 2016 som lämnas den 31 augusti 2016.

Övrig information

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 31 maj 2016

RLS Global AB

Joachim Cederblad
Styrelseordförande

Jan Fornell                                                                 Rune Löderup                                                          Christer Hägglund
Styrelseledamot                                                        Styrelseledamot                                                        Styrelseledamot

Steve Krognes
Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen
VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042


Nedladdningar

Se hela rapporten