Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – juni 2018

Internationellt avtal bekräftar intresset för RLS hypokloritplattform.

1 januari−30 juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,5 MSEK (0,5), en ökning med 5 %.
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 0,6 MSEK (0,5), en ökning med 10 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -11,1 MSEK (-9,7).
 • Resultat uppgick till -11,1 MSEK (-9,8).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,19 SEK (-0,18).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -10,8 MSEK (-8,6).
 • Kassaflöde från finansieringsverksamheten uppgick till +2,5 MSEK, varav 1,1 MSEK avsåg optionspremier och 1,4 MSEK inlösen av aktier från anställda och fd anställda.
 • Likvida medel vid periodens slut uppgick till 34,5 MSEK (54,8).
 • Soliditeten uppgick till 86 % (93).

1 april −30 juni i sammandrag

 • Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med 14 %.
 • Totala rörelseintäkter uppgick till 0,4 MSEK (0,3), en ökning med 16 %.
 • Rörelseresultatet uppgick till -4,8 MSEK (-5,4).
 • Resultat uppgick till -6,3 MSEK (-5,4).
 • Resultatet per aktie efter utspädning var -0,11 SEK (-0,09).
 • Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,9 MSEK (-4,0).

Väsentliga händelser under Q2

 • Karin Fischer rekryteras som ny VD för RLS Global.
 • Fd anställda och anställda förvärvar 462 800 aktier från optionsprogram 2015-2018.
 • På årsstämman den 13 juni beslutas ett nytt teckningsoptionsprogram a 1 000 000 optioner och full teckning skedde inom utsatt tid av anställd personal.
 • Kenth Hanssen avgår som VD den 13 juni och Anders Husmark tar rollen som tillfällig VD.
 • Europerio9, ”Världens största parodkonferens”, pågår under slutet av juni i Amsterdam och REGEDENT presenterar klinisk data för Perisolv i en stor monter, vid föreläsningar samt vid olika möten.
 • Ett exklusivt distributionsavtal tecknas mellan RLS och ett av världens ledande dentalbolag, Straumann, avseende försäljning av Carisolv.
 • Ansökan om att få starta nästa kliniska studie för ChloraSolv lämnas in till Etisk Kommitté samt Läkemedelsverket.
 • Tidigare samarbetspartner, Karin Bergquist, framställer krav på en engångsersättning på 8 Mkr jämte rättegångskostnader som betalning för överlåtelse av uppfinnarrätt. RLS inlämnar svaromål på utsatt tid.

Viktiga händelser efter perioden

 • Sårvårdspatentet, ”dermasolv”, godkänns i Kina.
 • Ytterligare föreläsningar genomförs i Japan under juli för totalt ca 1 200 tandläkare/ tandvårdspersonal. 
 • 6 juli registrerar Bolagsverket 1 000 000 teckningsoptioner förvärvade av de anställda i det nya optionsprogrammet 2018-2021.
 • Aktiekapitalet höjs med 52 291,96 kronor och 462 800 nya aktier registreras när en anställd och fd anställda förvärvar aktier från optionsprogram 2015-2018.
 • Karin Fischer tillträder som VD den 20 augusti.

Nedladdningar

Release