Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Delårsrapport januari – juni 2016

Patienter behandlas med ChloraSolv i Bahrain

1 januari ? 30 juni i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»         Nettoomsättningen uppgick till 0,7 MSEK (1,7), en minskning med 56 %.

»         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,8 MSEK (1,7), en minskning med 52 %.

»         Rörelseresultatet uppgick till -7,2 MSEK (-5,0).

»         Resultatet uppgick till -7,3 MSEK (-5,0).

»         Resultatet per aktie efter utspädning var -0,15 SEK (-0,11).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,5 MSEK (-5,0).

»         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,5 MSEK (3,5).

»         Soliditeten uppgick till 73 % (78).

»         Nyemission som registrerades 6 april 2016 tillförde Bolaget netto 14,3 MSEK.

1 april ? 30 juni i sammandrag

»         Nettoomsättningen uppgick till 0,4 MSEK (0,8), en minskning med 45 %.

»         Totala rörelseintäkter uppgick till 0,5 MSEK (0,9), en minskning med 41 %.

»         Rörelseresultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,9).

»         Resultatet uppgick till -3,7 MSEK (-2,9).

»         Resultatet per aktie efter utspädning var -0,07 SEK (-0,07).

»         Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -4,0 MSEK (-3,8).

»         Likvida medel vid periodens slut uppgick till 4,5 MSEK (3,5).

»         Soliditeten uppgick till 73 % (78).

Viktiga händelser under andra kvartalet

FoU-projekt 

Studier

»         Utförda studier på Chlorasolv avseende multiresistenta bakterier och biofilm med bestämning av halt och tid för avdödning. Metoder (MIC,MMC och Kinetikstudier). Dessa kommer att presenteras vid WUWHS (World Union of Wound Healing Societies, september 25-29, Florens) och vid SAWC (The symposium of Advanced Wound Care, oktober 7-9, Las Vegas); #1068. ”Antimicrobial activity of a novel debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom1, Karin Bergquist2, and Ulrica Almhöjd3 “ och “#LB-003. Time Kill analysis of a novel antimicrobial debridement product against wound related biofilms, Kristina Blom1, Karin Bergquist,2 and Ulrica Almhöjd3”

»         Inskickad artikel om molekylär infärgning till karies unika grupper. Molecular Insights Into Covalently Stained Carious Dentine Using Solid-state NMR and ToF-SIMS, Ulrica S Almhöjd1*, Peter Lingström1, Åke Nilsson2, Jörgen G Norén3, Sandra Siljeström4, Åsa Östlund5, Diana Bernin6

Regulatoriska frågor

»         Ett omfattande arbete med att färdigställa FDA ansökan har utförts under kvartalet och vi hoppas nu på en smidig process.

»         CE registreringsprocessen av produkten ChloraSolv fortgår enligt plan.

»         Immaterialrätt; godkänt patent i Japan (juni-16) för kemomekanisk borttagning, – detektion av karies.

Marknad

Försäljning

»         Avtal har slutits med Equivaa i Mellanöstern. Avtalet är värt 25 mkr i tidsperioden 2016/Q4 – 2017/Q4. Det är bägge parters intention att så snart den regulatoriska processen är klar kunna sända en första leverans, vilket vi bedömer kommer att ske i Q4 2016.

Viktiga händelser efter perioden

»         Mats Ahlenius anställs i en nyinrättad roll CTO (Chief Technical Officer)

»         Lansering av Kindersolv kampanj i sociala medier tillsammans med DAB för att öka kännedomen om skonsam lagning av karies hos barn. Praktiker som använder Kindersolv blir sökbara av patienter.

»         Bolaget tecknar ett kreditavtal med ALMI om ett sk Tillväxt lån för Innovativa Företag om totalt 5 mkr.

»         Nytt avtal tecknas med japansk distributör, THC (Total Health Consulting) som ny distributör av Carisolv och Kindersolv

(se bild i bifogad pdf)

VD-kommentar

Patienter behandlas i Bahrain med ChloraSolv

När dessa rader skrivs har vi kommit igång och behandlar patienter med ChloraSolv för första gången sedan studien på Sahlgrenska Universitetssjukhuset. Den initiala feedbacken visar på en rad fördelar och där vårdgivarna lyfter fram tidsbesparingsaspekten som mycket positiv samt den antibakteriella effekten.

Vi samlar nu in data från patientfall för framtida dokumentation och utvärdering för att lära oss ännu mer om hur ChloraSolv fungerar. Allt går enligt plan och vi har nu påbörjat en parallell process vid sidan om FDA med målsättningen att få en registrering på plats så snart som möjligt, vilket skall vara klart innan årsskiftet då första avrop mot avtalet är planerat.

I samband med att vi får vårt FDA godkännande klart utvidgas avtalet att innefatta resterande länder i Mellanöstern, vilket omfattar ytterligare 11 länder. Vårt mål är att det skall ske strax efter årsskiftet. Marknaden i Mellanöstern omfattar totalt 340 miljoner människor och där vi nu vet att det finns drygt 2 miljoner människor som lider av svårläkta sår.

Även under årets andra kvartal var det ett stort fokus kring kommersialiseringen av ChloraSolv. Vid sidan av distributöravtalet med Equivaa, kunde vi före sommaren kommunicera att vi lyckats värva Mats Ahlenius, tidigare utvecklingschef och forskningschef inom sårvård och från 2015 som innovationschef på Mölnlycke. Mats Ahlenius får rollen som CTO (Chief Technical Officer) och kommer med sin erfarenhet och stora kontaktnät, nationellt och internationellt, att ansvara för bolagets registreringsprocesser där han kommer att lägga ett stort fokus att driva CE- märkning och FDA processen. Mats kommer även att hjälpa till i arbetet att hitta rätt distributör på respektive marknad vid sidan om att ansvara för bolagets planerade kliniska studier, framförallt inom sårvård. Han kommer framöver även att ansvara för bolagets utvecklingspipeline såsom, OTC-produkter (apotekssortiment), tex. produkter för behandling av infekterade sår i hemmet. Mats tillträder sin tjänst den 26 september.

Den nyligen utförda studien ”The antimicrobial effect of Chlorasolv against mulitresistant bacteria” som beskriver den mycket goda effekten av RLS nya sårvårdsprodukt på antibiotikaresistenta bakterier, som presenteras på WUWHS i Florens har nu även blivit accepterad för posterpresentation på en stor vetenskaplig konferens i Las Vegas, SAWC (The symposium of Advanced Wound Care) i oktober. Forskarna bakom studien, som är in vitro* (K. Blom; K. Bergqvist; U. Almhöjd) kommer att vara på plats och presentera resultaten.

Resultatmässigt blev även utfallet för Q2 som förväntat. Försäljningen på dentalsidan minskar tillsynes i jämförelse med samma period föregående år. Detta har sin förklaring i konstruktionen i avtalet med Regedent, där ett avrop mot avtal intäktfördes under perioden föregående år vilket gör jämförelsen med årets resultat något missvisande.

Tack för ert fortsatta förtroende

Göteborg augusti 2016

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkterna skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Att kommersialisera Bolagets nya produkter kommer att vara kapitalkrävande under 2016 och 2017.

Kommentar till resultat- och balansräkningar

Nettoomsättningen för första halvåret 2016 uppgick till 0,7 MSEK (1,7 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 56 % jämfört med 2015. Summa rörelseintäkter för året uppgick till 0,8 MSEK (1,7 MSEK) vilket motsvarar en minskning med ca 52 % jämfört med 2015.

Under första halvåret har Bolaget skrivit av på de immateriella tillgångarna med netto 186 TSEK (178 TSEK).

Rörelseresultatet på -7,2 MSEK (-5,0 MSEK) är lägre än 2015. Detta beror huvudsakligen på att Bolaget har förstärkt organisationen, investerat i studier samt på ett förberedande arbete med kommersialisering av ChloraSolv.

Årets investeringar på 0,9 MSEK avsåg: Nedlagda FoU-kostnader ChloraSolv 0,5 MSEK, patent 0,4 MSEK.

Bolaget beslutade den 7 januari 2016 en nyemission med teckningskurs 5 kr per aktie och totalt 3 123 409 aktier. Bolaget tillfördes 14,3 MSEK efter emissionskostnader och en aktiekapitalökning om 352 915 SEK. Nyemissionen registrerades 6 april 2016.

Under första kvartalet tilldelades, tecknades och betalades 208 000 personaloptioner, vilket tillförde Bolaget 50 TSEK. Varje teckningsoption betalades med 0,24 kronor.

Under februari återbetalades de kortfristiga lån på 3 MSEK som togs under november och december för att brygga över till nyemissionen.

Nästa rapport

Nästa rapport är delårsrapport avseende tredje kvartalet 2016 som lämnas den 30 november 2016.

Övrig information

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 31 augusti 2016

RLS Global AB

Joachim Cederblad

Styrelseordförande

Jan Fornell                                     Christer Hägglund                       Steve Krognes

Styrelseledamot                            Styrelseledamot                           Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen
VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se
telefon: +46(0)732-748042

Nedladdningar

Se hela rapporten