Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Bokslutskommuniké januari-december 2016

Stark finansiell bas säkerställer en kommersialisering av ChloraSolv

1 januari ? 31 december i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»       Nettoomsättningen uppgick till 2,9 MSEK (2,1), en ökning med 36 %

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 3,2 MSEK (2,2), en ökning med 43 %

»       Rörelseresultatet uppgick till -13,7 MSEK (-8,8)

»       Resultat efter skatt uppgick till -13,8 MSEK (-8,9)

»       Resultatet per aktie var -0,28 SEK (-0,20)

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -13,9 MSEK (-7,0)

»       Likvida medel vid årets slut uppgick till 1,9 MSEK (1,5)

»       Soliditeten uppgick till 27 % (29).

»       Bolaget har genomfört en nyemission som före emissionskostnader tillfört Bolaget 16,3 MSEK (7,2)

»       Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret

1 oktober ? 31 december i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»       Nettoomsättningen Q4 uppgick till 1,7 MSEK (0,3)

»       Totala rörelseintäkter uppgick till 1,8 MSEK (0,3)

»       Rörelseresultatet Q4 uppgick till -4,0 MSEK (-1,7)

»       Resultat efter skatt uppgick till -4,0 MSEK (-1,7)

»       Resultatet per aktie Q4 var -0,08 SEK (-0,04)

»       Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -3,3 MSEK (0,2)

Väsentliga händelser under Q4

»       Bolaget beslutar den 15 december 2016 om en riktad emission samt även en företrädesemission med teckningskurs 8 kr per aktie och totalt 8 760 349 aktier. Bolaget kommer att tillföras totalt 68,1 MSEK efter emissionskostnader, vid fulltecknande, och en aktiekapitalökning om 989 919 SEK. Den riktade nyemissionen på 36,5 MSEK tecknas under december till 97,5% av Zebra Holdings and Investments (Guernsey) Limited samt till 2,5% av Vallea Holding AB, likvid ankom och nyemission blev registrerad 3 februari 2017. Under februari planeras ett prospekt för företrädesemissionen på 31,6 MSEK efter emissionkostnader att offentliggöras med teckningstid under februari-mars 2017.

»       Susanne Olausson anställs som Product Development Manager. Susanne som är Kemist i grunden har en gedigen erfarenhet inom Forskning och Utveckling, Projektutveckling och Projektledning främst från Astra Tech.

»       Dentaldistributören THC (Total Health Consulting) avropar en större order för Perisolv, Carisolv och Kindersolv i december månad om 530 000 SEK, totalt 2016 (700 000 SEK).

»       Dental distributören Dental Alternativa i Mexiko avropar Q4 enligt avtal om totalt 400 000 SEK, vilket indikerar att försäljningen om än med viss försening mot initial plan så sakteliga börjar ta fart. 

Viktiga händelser efter perioden

»       En hälsoekonomisk studie har startat i samarbete med IHE där ChloraSolvs positiva hälso-ekonomiska effekt kommer att belysas.  

»       RLS har nu ingått ett fördjupat samarbete med Regedent vilket innebär att Regedent kommer att ha en exklusiv distributörsrättighet för Perisolv, utöka antalet marknader samt färdigställa och initiera fler kliniska studier inför en planerad global kommersialisering av Perisolv. I och med det fördjupade avtalet med Regedent kan RLS fullt ut fokusera på kommersialiseringen av ChloraSolv.

»       Godkänd Patentansökan i USA, KARIESDETEKTION 1 nr. 14/125,714

»       Accepterad artikel om molekylär infärgning till karies unika grupper. (Feb 2017) Molecular Insights Into Covalently Stained Carious Dentine Using Solid-state NMR and ToF-SIMS, Ulrica S Almhöjd, Peter Lingström, Åke Nilsson, Jörgen G Norén, Sandra Siljeström, Åsa Östlund, Diana Bernin

Väsentliga händelser under året

Under första kvartalet

»       I januari 2016 publicerades en studie från en av de mest tongivande parodontologiinstitutionerna, University of Bern. In vivo-studien påvisar Perisolvs förmåga att påverka biofilm samt att medlet har en antibakteriell effekt. Jurczyk et al 2016 In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis.

»       Klinisk studie för behandling av svårläkta diabetesfotsår vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset publicerades 2016. The role of chloramines in treatment of diabetic foot ulcers: an exploratory multicentre randomised controlled trial Bergqvist et. al, 2016.

Under andra kvartalet

»       Avtal slöts med Equivaa i Mellanöstern. Det är bägge parters intention att så snart den regulatoriska processen är klar kunna sända en första leverans.

»       Immaterialrätt; Godkänt patent i Japan (juni-16) för kemomekanisk borttagning, – detektion av karies.

»       Inskickad artikel om molekylär infärgning till karies unika grupper. Molecular Insights Into Covalently Stained Carious Dentine Using Solid-state NMR and ToF-SIMS, Ulrica S Almhöjd1*, Peter Lingström1, Åke Nilsson2, Jörgen G Norén3, Sandra Siljeström4, Åsa Östlund5, Diana Bernin6

»       Immaterialrätt; Periimplantit patent. Val av länder under (Q2 -16) USA, Europa och Japan.

Under tredje kvartalet

»       Utförda studier på ChloraSolv avseende multiresistenta bakterier och biofilm med bestämning av halt och tid för avdödning. Metoder (MIC,MMC och Kinetikstudier). Presenterades vid WUWHS (World Union of Wound Healing Societies, September, 25-29, Florens) samt vid SAWC (The symposium of Advanced Wound Care October 7-9, Las Vegas). ”Antimicrobial activity of a novel debridement product against multi-resistant bacteria, Kristina Blom, Karin Bergquist, Ulrica Almhöjd and Time Kill analysis of a novel antimicrobial debridement product against wound related biofilms, Kristina Blom, Karin Bergquist, and Ulrica Almhöjd”

»       Mats Ahlenius anställs i en nyinrättad roll CTO (Chief Technical Officer). Mats har tidigare haft flera olika befattningar inom Mölnlycke, bl a som utvecklingschef och forskningschef inom sårvård och från 2015 som innovationschef.

»       Nytt avtal tecknas med japansk distributör, THC (Total Health Consulting) som ny distributör av Perisolv, Carisolv och Kindersolv. En serie avrop under hösten avslutades med en order i december månad om totalt ca 700 000 SEK.

»       I ett vetenskapligt samarbete mellan universitet och högskolor ifrån Schweiz, USA och Japan påvisade att användning av Perisolv på rotytor är ett säkert och effektivt behandlingssätt. Forskarna konstaterade också att en återväxt av friska vävnadsceller (100% PDL) möjliggjordes efter behandling med Perisolv.  Schmidlin PR, Fujioka-Kobayashi M, Mueller HD, Sculean A, Lussi A, Miron RJ Effects of air polishing and an amino acid buffered hypochlorite solution to dentin surfaces and periodontal ligament cell survival, attachment, and spreading. Clin Oral Investig. 2016 Sep 5[ Epub ahead of print] 

VD-kommentar

Stark finansiell bas säkerställer en kommersialisering av ChloraSolv

Under de senaste åren har vi på RLS Global fått vara med om en spännande resa och uppnått flera viktiga milstolpar och forskningsframgångar. Nu står vi inför nästa utvecklingsfas av bolaget där den nya finansiella basen säkrar en kommersialisering av ChloraSolv.

En av de viktigaste milstolparna för RLS var publiceringen av den kliniska studien CR Dolores som till stora delar levde upp till våra högt ställda förväntningar. Det preliminära resultatet visade, att vår produkt läker svårläkta diabetesfotsår snabbare än hos den kontrollgrupp som behandlats med de metoder som för närvarande anses vara bäst klinisk praxis. Med detta i ryggen arbetar vi fokuserat för att få produkten godkänd för marknaden.

Till detta har vi även under året kunnat påvisa via vår prekliniska forskning, att ChloraSolv har en mycket god antimikrobiell funktion även på multiresistenta bakterier. Detta ger sammantaget förutsättningar för ChloraSolv att bidra till patienters minskade lidande samt lägre kostnader för sjukvård och samhälle. Detta kommer resultera i en klart förbättrad läkeprocess och förkortad behandlingstid för många patienter.

Svårläkta sår är ett allvarligt och utbrett problem inom sjukvården som, utöver lidande för patienter, orsakar betydande kostnader för vården och samhället i stort. Vi är övertygade om att ChloraSolv har potential att etableras som en självklar behandlingsmetod för svårläkta sår. Vår uppfattning stöds av kliniska studier men även av de kontakter vi har med såväl distributörer som användare av produkten. De behandlingskliniker som har testat och utvärderat vår produkt visar ett starkt intresse och önskan om att få använda ChloraSolv regelbundet vid behandling av diabetessår och andra svårläkta sår.

Vi har nyligen genomfört en riktad emission till Zebra Holding (ett bolag inom Lundin-familjen) som innebär en betydande förstärkning av vår finansiella position samt att bolaget tillförs en långsiktig och stark ägare. Med den förestående nyemission vilken omfattas till 56 procent av teckningsförbindelser och avsiktsförklaringar från befintliga ägare, stärker vi våra finanser ytterligare. Sammantaget får vi de resurser vi behöver för att kommersialisera våra produkter och etablera oss som ett tillväxtbolag med god lönsamhetspotential.

Den kommersiella användningen av Chlorasolv förutsätter dock ett marknadsgodkännande från de regulatoriska myndigheterna och vi har pågående processer i både USA, Europa samt i några länder i Mellanöstern. Den regulatoriska processen tar längre tid än beräknat pga av Chlorasolvs unikitet som skapar ett helt nytt segment. Processen i USA och Mellanöstern har kommit längst och vi jobbar intensivt att få detta på plats.

En viktig första marknad för RLS Global är just Mellanöstern, där vi redan har ett distributionsavtal på plats. Vi har besökt kliniker och sjukhus i regionen som har testat ChloraSolv under en tid med mycket goda resultat. RLS kommer ha stor framtida nytta av erfarenheterna från Mellanöstern i samband med introduktionen av ChloraSolv på andra geografiska marknader.

Det stora intresset för ChloraSolv och den potential preparatet har på en global nivå, innebär att bolaget under året förändrar sin affärsmodell. Vi prioriterar och fokuserar ännu mer på kommersialiseringen av ChloraSolv. När det gäller våra dentala produkter kommer vi i större utsträckning använda oss av etablerade distributörer och samarbetspartners.

Ett exempel på den nya affärsmodellen är samarbetsavtalet vi tecknade under februari med det schweiziska bolaget Regedent. Vi har sedan 2014 ett väl fungerande samarbete med Regedent som har initierat och genomfört flera lyckade kliniska studier med Perisolv. Den största potentialen bland våra dentalprodukter utgörs av just Perisolv för behandling av inflammationer i tandköttsfickan (parodontit) samt runt tandimplantat 

(periimplantit). Regedent blir garanten för en global kommersialisering av Perisolv vilken backas upp av redan publicerade och framtida kliniska studier.

Jag vill tacka för ert förtroende och hoppas att ni vill vara med oss på denna spännande resa.

Göteborg februari 2017

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

Nedladdningar

Se bokslutskommuniké