Rapporter

Finansiella rapporter från RLS Global

Bokslutskommuniké januari – december 2015

Kloraminkompetensen skapar en bas för bolagets framtida produktutveckling

1 januari ? 31 december i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»        Nettoomsättningen uppgick till 2,1 MSEK (1,3), en ökning med 59 %

»        Totala rörelseintäkter uppgick till 2,2 MSEK (3,2), en minskning med 30 %

»        Rörelseresultatet uppgick till -8,8 MSEK (-13,2)

»        Resultat efter skatt uppgick till -8,9 MSEK (-13,0)

»        Resultatet per aktie var -0,19 SEK (-0,47)

»        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -7,0 MSEK (-12,5)

»        Likvida medel vid årets slut uppgick till 1,5 MSEK (1,3)

»        Soliditeten uppgick till 29 % (62).

»        Bolaget har genomfört en nyemission som före emissionskostnader tillfört Bolaget 7,2 MSEK (14,1)

»        Styrelsen föreslår att ingen utdelning (0) lämnas för verksamhetsåret

1 oktober ? 31 december i sammandrag

(Belopp inom parentes avser, om inget annat anges, motsvarande värden föregående period.)

»        Nettoomsättningen Q4 uppgick till 0,3 MSEK (0,0)

»        Totala rörelseintäkter uppgick till 0,3 MSEK (0,9)

»        Rörelseresultatet Q4 uppgick till -1,7 MSEK (-4,6)

»        Resultat efter skatt uppgick till -1,7 MSEK (-4,6)

»        Resultatet per aktie Q4 var -0,04 SEK (-0,13)

»        Kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till 0,1 MSEK (-4,3)

Viktiga händelser under perioden

Dermaprodukten 
ChloraSolv 

»        Namnet ChloraSolv är registrerat och logotype är klar

»        Strategisk lanseringsplan och varumärkesplattform klar

»        En serie filmer har producerats som bygger på vittnesuppgifter från kliniker, patienter och anhöriga

»        En digital lanseringsstrategi har förberetts inför publicering av artikel

FoU-projekt 
Studier

»        Kliniskstudie för behandling av svårläkta diabetesfotsår vid Sahlgrenska Universitetssjukhus färdig (Q2). Vetenskaplig artikel är inskickad och granskad (Q4). Inväntar publiceringsdatum.

»        Publiceringar/godkänd för publicering 2015; Almhöjd et al 2015. Staining of carious dentine using dyes with covalent and electrostatic binding properties;

»        Pågående kliniska studier i EG regionen för behandling av tandlossningssjukdomar 3(22) färdiga (Q4)

»        Studier inom bakteriologi och immunologi (3 st.) färdiga (Q4) publiceras under nästa år (-16)

Regulatoriska frågor
Patent

»        Efter inlämning, pågående granskning av nationella patent (7 st.) för hud preparatet (ChloraSolv). Valea är vårt ombud. (Ifrån Q2-Q4) 

»        Analys av utövandefrihet (Freedom to Operate) för marknadsföring av vårt kommande hudpreparat utfördes för den australiska marknaden (Q3, 2015). Inget hinder för avtal och försäljning för denna marknad föreligger.

»        Pågående granskning av nationella patent (2 st.) rörande detektion och borttagning av karies m.m. minimalinvasiva metoder (Q3). Valea är vårt ombud.

»        Periimplantit patent, godkänd för internationell fas (PCT,) under (Q4). Val av länder under (Q2 -16) Valea är vårt ombud.

Utökat samarbete med Regedent

»        Ett omfattande arbete att iscensätta ett flertal studier tillsammans med namnkunniga parodontologer i Europa har varit ett fokusområde under året. Resultat och publicering beräknas komma under 2016-17

»        Regedent utökar säljstyrkan i befintliga länder samt utökar territoriet med Spanien, Frankrike och Nederländerna

CE- märkning/kvalitet (ISO 9001; 13485)

»        Teknisk fil färdigställdes för produkten ChloraSolv (Q4). 

»        Bolagets kvalitetssystem uppgraderas (Q4) för nästkommande certifieringar avseende högre medicintekniska klassningar. 

Kloraminkompetensen

»        RLS Globals unika kompetens om kloraminrektionerna och dess egenskaper samlas under ett koncept.

»        Med detta som bas framhäver vi att det är gemensamma egenskaper i produkterna. Egenskaperna kan nyttjas i framtida produktutveckling.

 

Viktiga händelser efter perioden

»        I januari 2016 publicerades en studie från en av de mest tongivande parodontologiinstitutionerna, University of Bern. In vivo-studien påvisar Perisolvs förmåga att påverka biofilm samt att medlet har en antibakteriell effekt. Jurczyk et al 2016 In-vitro activity of sodium-hypochlorite gel on bacteria associated with periodontitis.

»        Företrädesemission om 3 123 409 nya aktier beslutades av styrelsen den 7 januari 2016, vilket tillför Bolaget ca 14,4 MSEK efter emissionskostnader. Efter nyemissionen uppgår aktiekapitalet till 5 646 645 SEK med totalt antal aktier på 49 974 546.

»        På extra bolagsstämma 21 januari beslutades att välja Steve Krognes som ny styrelseledamot samt att utfärda ett incitamentsprogram med högst 208 000 teckningsoptioner riktat till de anställda i Bolaget. Alla 208 000 optioner tilldelades därefter den 23 februari.

VD-kommentar

ChloraSolv i fokus inför kommande säljstart

För RLS Global blev 2015 ett spännande år. Vi kunde slutföra studien av svårläkta diabetesfotsår på Sahlgrenska Universitetssjukhuset och vi har även skickat in den tillhörande vetenskapliga rapporten till en medicinsk tidskrift. Vi och alla andra som följer bolaget hade hoppats på en snabbare publicering, men har fått vänta på att rapporten ska antas.

Innan rapporten är publicerad kan jag bara upprepa, att studien till stora delar lever upp till våra högt ställda förväntningar. Det preliminära resultatet visar, att vår produkt läker svårläkta diabetesfotsår snabbare än hos den kontrollgrupp som behandlats med de metoder som för närvarande anses vara bäst klinisk praxis. Vi utgår även ifrån att ChloraSolv kan få ett mycket större användningsområde än enbart diabetespatienter.

Q4 kännetecknades av en kraftansamling kring den kommande kommersialiseringen av ChloraSolv och ett omfattande förberedande arbete. Alla förberedelser inför en granskning av en notified body* är genomförda och vi förväntar oss en CE-märkning någon gång runt sommaren 2016. För den amerikanska marknaden har vi förberett för ett FDA-godkännande, vilket vi räknar med skall vara klart under samma tidsspann.

När studien är publicerad, kan vi också på allvar stötta lanseringen med en rad olika marknadsaktiviteter. En speciell kampanjsajt för ChloraSolv är framtagen, där både patienter och läkare berättar om sina upplevelser i samband med behandling av ChloraSolv.

Även om vi haft stort fokus under Q4 på ChloraSolv så fortsätter dentalsidan att utvecklas. Försäljningen ökar undan för undan och underskottet i verksamheten minskade, från en förlust på -13,0 MSEK 2014 till – 8,9 MSEK för 2015.

Med en lansering av ChloraSolv under Q3 har vi stora förhoppningar om att vi skall kunna se en positiv utveckling i resultatet redan under 2017. Dentalsidan kan vara lönsam senare delen av 2016.

Under februari i år genomfördes en nyemission som tillförde bolaget drygt 15 MSEK före emissionskostnader, en kapitalanskaffning som gör det möjligt att hålla uppe tempot i den kommande lanseringen av ChloraSolv men också för den övriga produktportföljen.

I allt vi gör ligger målsättningen att nå en betydande global försäljning av våra produkter. Det är mot den bakgrunden oerhört glädjande att Steve Krognes valts in i styrelsen och att bolagets kan ta del av hans mångåriga erfarenhet av biomedicinföretag och ett omfattande internationellt nätverk. En annan viktig förstärkning i bolaget är vår nya CFO, Annelie Skafte Persson som tillför en mångårig kompetens inom ekonomiområdet.

Vi arbetar också intensivt med att identifiera tänkbara samarbetspartners med ett etablerat nätverk av globala sälj- och distributionskanaler. Samtal pågår och lär fortsätta under våren.

Intresset kring bolaget och ChloraSolv ser ut att öka vecka för vecka, inte minst för att våra preparat är uppbyggda kring kloraminer och är därmed vävnadsbevarande, oavsett om vi pratar om behandling av hud, inflammerade tandköttsfickor eller hål i tänder.

I egenskap av VD är det lätt att enbart fastna i termer kring resultat, marknadsandelar och expansion. Men efter att ha lyssnat på några av de patienter som deltagit i studien av ChloraSolv, går det inte att undvika den mänskliga aspekten. Vi har nu möjlighet att hjälpa ett stort antal patienter världen över och för många av dem handlar det om att kunna undvika amputation och därmed radikalt förbättra deras livskvalitet.

Tack för ert fortsatta förtroende.

Göteborg februari 2016

Kenth Hanssen

VD, RLS Global AB

* ett ackrediterat företag som arbetar med oberoende provning och certifiering av produkter och verksamhetssystem.

Risker och osäkerhetsfaktorer

RLS Global AB utsätts för olika typer av risker i sin verksamhet. Dessa kan generellt delas in i marknads­relaterade risker, verksamhetsrelaterade risker samt finansiella risker.

Marknadsrelaterade risker

Kundernas villighet att köpa varor och tjänster påverkas bland annat av det allmänna ekonomiska läget, viljan att pröva nya metoder samt deras förmåga att öka effektiviteten. Vidare kan det krävas myndighets-godkännanden för att produkterna skall kunna säljas.

Verksamhetsrelaterade risker

Misslyckanden i FoU-projekt till följd av utebliven effekt, felaktiga metodval eller antaganden, produktions-störningar, förseningar i leveranser och lansering samt missbedömningar av efterfrågan och tillväxttakten, patentintrång samt ej beviljade patentansökningar.

Finansiella risker

Bolaget har ett negativt kassaflöde och är i behov av kapital för att kunna slutföra omställningen till ett fungerande försäljnings- och forskningsbolag. Denna omställning är beskriven i tidigare utgivet underlag i samband med nyemission. Bolagets finansiering sker långsiktigt och med respekt för aktieägarnas önskan att se en stadig värdetillväxt. En investering i RLS Global AB är en risk, men också en möjlighet till god avkastning. Genom att Vinnova delfinansierade Bolagets viktiga FoU-projekt, ökade möjligheterna att kommersialisera nya produkter, samtidigt som dessa aktiviteter är kapitalkrävande under 2016 och 2017.

Föreslagen utdelning

Styrelsen föreslår för bolagsstämman att ingen utdelning betalas ut för 2015.

Kommentar till resultat- och balansräkningar

Nettoomsättningen för år 2015 uppgick till 2,1 MSEK (1,3 MSEK) vilket motsvarar en ökning med ca 59 % jämfört med 2014. Summa rörelseintäkter för året uppgick till 2,2 MSEK (3,2 MSEK) vilket motsvarar en minskning om 30 %. År 2014 innefattade övriga intäkter en delfinansiering på 1,8 MSEK från Vinnova avseende den nya dermaprodukten (ChloraSolv). Denna delfinansiering motsvarade 50 % av de nedlagda FoU-kostnaderna.

Under 2015 har Bolaget skrivit av på de immateriella tillgångarna med netto 212 TSEK (356 TSEK) efter en återföring av tidigare avskrivningar på 92 TSEK.

Rörelseresultatet på -8,8 MSEK (-13,2 MSEK) är starkt förbättrat mot 2014. Detta beror huvudsakligen på att:

  • Nettoomsättningen är högre 2015
  • Årets nedlagda FoU-kostnader för ChloraSolv har under Q4 aktiverats med ca 1,9 MSEK
    (varav 1,5 MSEK var nedlagda under perioden januari-september)
  • Årets nedlagda kostnader för patent har aktiverats med ca 0,9 MSEK

Årets investeringar på 3,0 MSEK avsåg: Nedlagda FoU-kostnader ChloraSolv 1,9 MSEK, patent 0,8 MSEK samt instrument och datorer på 0,3 MSEK.

Bolaget har under 2015 genomfört en nyemission. Denna beslutades 16 februari 2015 och var på 4 846 669 aktier, vilket tillförde Bolaget 7 145 TSEK efter emissionskostnader och en aktiekapitalökning om  547 627 SEK.

I maj 2015 tecknades 445 000 personaloptioner, vilket tillförde 80 TSEK.

Under november och december togs kortfristiga lån upp på 3 MSEK för att brygga över till nyemissionen i början på 2016. Lånen återbetalades under februari.

Bolagsstämma

Datum för den ordinarie bolagsstämman är den 31 maj 2016 kl 15.00. Platsen är Bolagets lokaler på Sörredsbacken 20 i Göteborg. Årsredovisningen kommer att finnas tillgänglig på företagets webbplats den 29 april.

Nästa rapport

Nästa rapport är delårsrapport avseende första kvartalet 2016 som lämnas den 31 maj 2016.

Övrig information

För ytterligare information om RLS Global ABs verksamhet hänvisas till bolagets hemsida: www.rlsglobal.se

Styrelsen och verkställande direktören intygar att delårsrapporten ger en rättvisande översikt av Bolagets verksamhet, ställning och resultat samt beskriver väsentliga risker och osäkerhetsfaktorer som företaget står inför. Denna rapport har inte varit föremål för granskning av Bolagets revisorer.

Göteborg den 29 februari 2016

RLS Global AB

Joachim Cederblad
Styrelseordförande

Jan Fornell                                   Rune Löderup                             Christer Hägglund
Styrelseledamot                           Styrelseledamot                          Styrelseledamot

Steve Krognes
Styrelseledamot

För frågor hänvisas till

Kenth Hanssen
VD RLS Global AB

e-post: kenth.hanssen@rlsglobal.se

telefon: +46(0)732-748042

Nedladdningar

Se hela bokslutskommunikén