Integritetspolicy

Allmän Integritetspolicy för RLS Global

RLS Global värnar individens personliga integritet och värdesätter att individens personuppgifter behandlas på ett säkert och korrekt sätt som uppfyller kraven för personuppgiftsbehandling enligt tillämplig lag. Genom denna Integritetspolicy avser RLS Global informera den behandlade om RLS Globals hantering av dennes personuppgifter. I fall att du på något sätt ska lämna personuppgifter till oss på RLS Global uppmanar vi dig därför till att först läsa igenom denna Integritetspolicy.

Integritetspolicyn har upprättats för att de som har en relation med RLS Global ska vara väl insatta i hur RLS Global behandlar personuppgifter. Individer som har en relation med RLS Global kan vara, men är inte begränsade till, kunder, anställda, leverantörer och andra intressenter. RLS Globals Integritetspolicy reglerar hur personuppgifter behandlas i verksamheten.

RLS Global behandlar bara sådana personuppgifter om dig som RLS Global har en laglig grund att spara. Bland dessa uppgifter kan även eventuella känsliga uppgifter och personnummer förekomma. Personuppgifterna gallras så snart personuppgiften blir inaktuell och ändamålet för behandlingen har upphört. För att förhindra att några personuppgiftsincidenter ska inträffa, eller på annat sätt minska risken att personuppgifter förloras, har RLS Global vidtagit lämpliga tekniska och organisatoriska skyddsåtgärder.

RLS Global kan komma att lämna ut personuppgifter till den behandlade själv, företag som RLS Global har en affärsrelation med, samt till tredje part. I vissa fall kan RLS Global lämna ut personuppgifter till en sådan part som befinner sig utanför det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) och personuppgifterna kan därför komma att behandlas utanför EES. RLS Global delar bara personuppgifter med företag i tredje land som har en adekvat skyddsnivå.

Som person som har fått eller kan få sina personuppgifter behandlade har du alltid rätt att kostnadsfritt, efter en skriftlig ansökan till RLS Global, få besked om vilka av dina person-uppgifter som RLS Global behandlar, och vad vi har för ändamål med behandlingen. Du kan också begära att RLS Global raderar eller rättar personuppgifter om dig som RLS Global behandlar. Du har vidare rätt att begära att dina uppgifter inte behandlas för direktmarknads-föringsändamål. Du har även rätt att få del av dina uppgifter i ett maskininläsbart format (eller om det är tekniskt möjligt, att få uppgifterna överförda till en tredje part som du anvisar). Är du missnöjd med behandlingen kan du lämna in ett klagomål till tillsynsmyndighet. I Sverige är det Datainspektionen (www.datainspektionen.se).

Personuppgiftsansvarig är RLS Global, 556726-3495, Neongatan 5, 43153, Mölndal. Det innebär ansvar för den behandling som sker avseende personuppgifter. Har du några frågor eller synpunkter gällande Integritetspolicyn eller om personuppgiftsbehandlingen i övrigt kan du kontakta oss på customer@rlsglobal.se.